Digitális oktatás

ELJÁRÁSREND A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS OKTATÁS MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN

I. Működési rend

A digitális oktatásban való részvétel az online oktatásban történő kötelező részvételt és a kiadott feladatok elektronikus formában határidőre történő elkészítését és benyújtását jelenti. Intézményünkben a digitális oktatás a MOODLE-rendszeren keresztül történik. Ez a felület alkalmas az iskolai struktúra (kurzusok formájában) megjelenítésére az online térben. A rendszer biztonsága és a sokoldalú lehetőségek biztosítják a pedagógusok és tanulók közti hatékony együttműködést. A felülethez szükséges hozzáférési kódokat, a felület használatához szükséges alapszintű oktatást minden tanuló és pedagógus megkapja. A használatához készített segédanyagok, videók a honlapon megtalálhatók. Emellett a digitális munkarendben történő oktatás során további online platformok is használhatóak, ha ez módszertanilag indokolt és nem jelent többletterhelést a tanulók számára. A pedagógusok a jelenléti oktatásban kiegészítésként használják a felületet, illetve belső képzéseken szerezhetik meg, tarthatják frissen a digitális oktatáshoz szükséges kompetenciáikat.

Fontos alapelvnek tartjuk, hogy:
– nem várunk el a tanulóktól egész napos, folyamatos online jelenlétet, eljárásrendünk szabályai is ezt hivatottak erősíteni.
– a digitális oktatás során is figyelünk a differenciálás fontosságára, figyelembe vesszük a tanulóink egyéni képességeit, körülményeit.

II. A tantermen kívüli vagy digitális oktatás lehetséges megvalósulási formái

A tantermen kívüli munkarend megvalósulási formái:

1. Teljes digitális munkarend
Az intézmény összes tanulója és tanára számára digitális formában folyik a munka. A tantermen kívüli vagy digitális oktatást az illetékes hatóság (jelenleg az Operatív Törzs) rendelheti el. A tanórákra a jelen eljárásrend szabályai vonatkoznak.

2. Részleges tantermen kívüli, digitális munkarend
Az intézmény egy vagy több osztálya és tanára számára elrendelt speciális munkarend.
– az osztály az iskolában van, a tanár otthon home office-ban Az osztályok, tanulói csoportok mellé helyettesítő pedagógust rendelünk, akinek feladata az osztály/csoport felügyelete. Amennyiben a hiányzó tanár online módon tartja az órát, a diákok a tanteremben lévő központi gép hangszórója, valamint kivetítő, vagy egy tanuló saját mobiltelefonja segítségével láthatják és hallhatják a tanárt. Amennyiben a távol lévő tanár feladatot ad ki, a tanulóknak ennek megoldásával kell foglalkozniuk. Az osztály tanulóira a jelenléti oktatás szabályai (Házirend), a tanárra a digitális oktatás eljárásrendje vonatkozik.
az egész osztály otthon, a pedagógus az iskolában van
A tanár a MOODLE felületen (Jitsi) keresztül digitális tanórákat tart.
a pedagógus otthon home office-ban, tanulók egy része az iskolában, másik része otthon
Az otthon tartózkodó szaktanár értekezletet hirdet meg a tanóra időpontjára, és a MOODLE felületén keresztül tartja meg tanóráját. Az iskolában tartózkodó tanulók felügyeletét a tanórán helyettesítő pedagógus látja el, aki szükség esetén segíti az otthon tartózkodó pedagógust az online tanóra levezetésében. A szintén otthonukban tartózkodó tanulók az értekezlethez csatlakozva tudnak aktívan részt venni az online tanórán. Az otthon tartózkodó tanulók feladataikat az eljárásrend szabályai szerint teljesítik. Ezeken a tanórákon az iskolában tartózkodó tanulók is online végezhető, ill. beküldhető feladatokat kaphatnak. A feladatokat a szaktanár ellenőrzi.
– egyedi esetek: hiányzó tanuló(k) a tanulócsoportban Ezekben az esetekben a tanulóknak technikai lehetőségeink függvényében lehetőséget biztosítunk arra, hogy a MOODLE- felületén keresztül bekapcsolódjanak az iskolai oktatásba. (pl. streamelt tanóra, online feladatkiosztás, digitális tananyagok megosztása).

III. Tanulásszervezés a digitális munkarendben

A digitális munkarend a jelenléti oktatás időbeosztását követi. A tanulók órarendje a digitális oktatás alatt sem változik jelentősen.
Az órarend szerinti órák időpontjában online tanórákat tartunk. Az online tanóra megvalósulhat kontaktóra keretében illetve feladatkiosztással. Az online tanórák közül a normál heti óraszám legalább felében kötelező kontaktórát tartunk. A fennmaradó óraszám felhasználása (online óratartás, feladatkiosztás, konzultáció) szaktanári kompetencia. A kontaktórák mind a pedagógustól, mind a tanulóktól folyamatos jelenlétet és tevékenységet igényelnek. A tantárgyi feladatok tartalmáról, elkészítésének módjáról, a beadási határidőről, az értékelés formájáról a szaktanárok tájékoztatják a tanulókat a MOODLE-felületen. A tanuló digitális oktatásban történő részvétele akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben az online óra időpontjában az osztály/csoport által használt platformra bejelentkezik, az adott óra teljes időtartama alatt az oktatását követi, részt vesz a tanulási folyamatban, pedagógusának kérésére mikrofonját, esetlegesen kameráját bekapcsolva válaszol a pedagógus által feltett kérdésekre. Ha a tanulónak az online oktatás során műszaki problémája lép fel, azonnal jeleznie kell a pedagógusnak, a felmerült problémát kizárólag a szülő jogosult igazolni. Eszközkölcsönzési igényt az osztályfőnök közreműködésével lehet jelezni az intézmény vezetőségének. A kiadott eszközért annak használója, kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője teljeskörű felelősséggel tartozik.

IV. Kapcsolattartás a digitális munkarendben

1. Kapcsolattartás a tanulók és pedagógusok között
A tanulókkal történő kapcsolattartás a MOODLE alkalmazásán keresztül történik. Az osztálycsoportok, tantárgyi csatornák osztálytermekként, tanórákként funkcionálnak. Így az ezeken való kommunikációban az iskolai, tanórai kommunikációval kapcsolatos szabályokat kérjük betartani.
2. Kapcsolattartás szülők és pedagógusok között
A szülőkkel elsődlegesen az osztályfőnökök tartják a kapcsolatot, a szülői közösséggel egyeztetett online felületen (pl. szülői levelezőlista, szülői csoport, elektronikus napló). A szaktanárok és szülők közötti kapcsolattartásra az elektronikus naplón keresztül van lehetőség. Igény esetén, előzetes egyeztetés után egyéni fogadóórák tartására online felületen keresztül van lehetőség.
3. Kapcsolattartás a nevelőtestület tagjai között
A MOODLE felületén létrehozott intézményi struktúra lehetőséget biztosít a dolgozók kapcsolattartására minden szinten.
Az iskolai munka szervezését érintő információk átadása, a dokumentumok létrehozása, ill. megosztása a psgsuli.hu levelezésen keresztül, illetve a MOODLE Pedagógus meetingen keresztül történik. A nevelőtestület a megbeszéléseit online értekezlet formájában szervezi. Az értekezletről annak szervezője felvételt készíthet, melyet nem letölthető formában meg lehet osztani a hiányzó kollégákkal.

V. A digitális oktatás munkarendje

Középiskolai osztályok és általános iskola felső tagozat:
A tanulók órarendje a digitális oktatás alatt változatlan marad, ettől eltérni csak a vezetőség engedélyével lehet. A digitális tanórák beosztása (a tanórák kezdete és vége) a normál oktatás csengetési rendjét követi. A 0. órában tartott szaktárgyi órák a tanulócsoporttal történő egyeztetést követően más időpontban is megtarthatók, amennyiben a csoport más szaktárgyi órájával nem ütközik. Azon időszakban, amelyekben a normál munkarend szerint órarend alapján egy pedagógusnak órája van, azonban nem tart online (kontakt) órát, elérhetőnek kell lennie (felvetődő kérdésekre válaszadás, egyéni konzultációk lehetősége). Nem lehet több az online tanórák ideje a normál órákénál, valamint a kiadott feladatok elvégzésének időigénye sem annál, ami egyébként a hagyományos oktatásban pedagógiailag hasznos és indokolt.
Általános iskola alsó tagozat:
A tanulók órarendje a digitális oktatás alatt változhat. Az egyes osztályok órarendjét az osztálytanítók teszik közzé. Az online tanóra időtartama minimum 35 perc, maximum 45 perc.

VI. Tanulmányi munkára vonatkozó szabályok
A tanuló köteles

– MOODLE- felületen ellenőrizni és követni az online tanórái időpontját.
– felkészülten várni a tanóra megkezdését, az órához szükséges felszerelését előkészíteni.
– minden kontaktórára bejelentkezni. A tanulói távolmaradások tekintetében a digitális oktatás időtartama alatt is A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak érvényesek.
A tanuló köteles
– a mulasztott tanóra anyagát pótolni, amennyiben – a feladat típusaiból adódik – azt dokumentáltan igazolni a szaktanárnak.
– tanulmányi feladatait nyomon követni a MOODLE- felületén.
– problémáját, kérdéseit időben jelezni a szaktanárnak, osztályfőnöknek. Amennyiben a tanuló nem jelez problémát a feladat értelmezésével kapcsolatban a határidő lejárta előtt legalább 24 órával, úgy a későbbi jelzést a szaktanár nem köteles a feladat értékelésekor figyelembe venni.
– feladatait határidőre elkészíteni, leadni, beküldeni. A késedelmesen beadott feladatok értékelése a munkaközösségek által elfogadott egységes keretek között a szaktanár hatáskörébe tartozik.
– a feladatot a szaktanár által meghatározott, közösen megbeszélt formában és tartalommal benyújtani.
– az online tanórákon aktívan részt venni.
– a Házirend és jelen eljárásrend szabályait betartani.
Az online órákon való kötelező részvétel és a kiadott feladatok elektronikus formában történő elkészítése és benyújtása alól csak abban az esetben kaphat felmentést a tanuló, amennyiben a szülő igazolja, hogy nem rendelkezik a szükséges eszközökkel, infrastruktúrával, illetve internethozzáféréssel, és annak beszerzése aránytalan terhet jelentene számára. Ebben az esetben a szaktanárral való egyeztetés alapján történik a tananyag átadása tanár és diák között.

A szaktanár köteles
– meghirdetni az online tanórát (órarendi időpontban) vagy konzultációs alkalmat a MOODLE- felületen.
– a megtartott órákat és hiányzásokat vezetni az e-naplóban.
– tájékoztatni a tanulókat a közös munka szabályairól, a tantárgyi feladatok tartalmáról, elkészítésének módjáról, a beadási határidőről, az értékelés elveiről és formájáról.
– tájékoztatni a tanulókat az online óra szabályairól, a szabályszegés következményeiről.
– a tanórán használt segédanyagokat biztonságosan kezelhető formában elérhetővé tenni a tanulók számára a MOODLE- felületén a tanulás támogatása érdekében.
– olyan reális, az életkori sajátosságoknak megfelelő tananyag/feladat mennyiséget kiadni, amely teljesíthető terhet ró a diákokra, ugyanakkor egyértelmű, reális és a fejlődésre inspiráló visszajelzést biztosít a tanulóknak, szülőknek és a pedagógusnak.
– tájékoztatni a szülőt és az osztályfőnököt abban az esetben, ha a tanuló sorozatosan mulaszt, nem végzi el feladatát.
– figyelembe venni, ha a szülő jelzi, hogy a tanuló indokoltan nem tud részt venni a tanórán. A pótlásra ebben az esetben lehetőséget kell biztosítania.
– visszajelzést adni a diákoknak a beadott munkákról.
– az érdemjegyeket az e-naplóban rögzíteni.
– a tanulók munkáit a személyiségi jogok védelmét és az adatvédelmi szabályokat betartva kezelni.
– témákat lezáró nagydolgozatot a Házirendnek megfelelően előre bejelenteni a MOODLE-felületen, illetve az e-naplóban.
A tanulószobai, szilenciumi foglalkozásokat tartó pedagógusoknak az órarend szerinti foglalkozásaik időpontjában elérhetőnek kell lenniük a digitális platformokon, a MOODLE-felületen, ahol a tanulók felkészülését segítik.

VII. A MOODLE- felületen történő kommunikációval kapcsolatos szabályok

– Az osztálycsoportot, tantárgyi csatornát a tanuló csak a tanulási feladatokkal kapcsolatos kommunikációra használhatja betartva az internetes kommunikáció általános illemszabályait.
– Tanárai kéréseit (válaszadás, visszajelzés, bejegyzés, feladat pipálása stb.) a tanuló köteles betartani.
– Csoportos hang- vagy videóbeszélgetéskor a tanuló köteles mikrofonját kikapcsolni. A mikrofonját csak akkor kapcsolja be, ha erre a tanárától engedélyt kapott!
– A tanuló hozzászólási szándékát a “jelentkezés” funkcióval jelezze.
– A tanulónak tilos az értekezletekről, a hang-vagy videóhívásokról felvételt készíteni!

VIII. Tájékoztatás, jelzési kötelezettség, panaszkezelés

Kérjük a szülőket, hogy a következő esetekben telefonon vagy írásban a lehető leghamarabb jelezzenek az osztályfőnöknek:
– Olyan betegség esetén, mely gátolja a tanulót tanulmányi feladatai teljesítésében.
– Olyan technikai gond (elromlott technikai eszköz, tartós internet kimaradás) esetén, mely gátolja a tanulót tanulmányi feladatai teljesítésében.
– Olyan egyéb súlyos esemény, körülmény, mely gátolhatja a tanulót tanulmányi feladatai teljesítésében.
– Amennyiben a tanuló az online órákon, foglalkozásokon nem vesz részt, távolmaradását a Házirendben foglalt határidőn belül nem igazolja, távolmaradása igazolatlan mulasztásnak minősül.
– Amennyiben a tanuló nem vesz részt a digitális oktatásban, a szaktanár jelzi ezt a szülőnek, és kéri, hogy működjön együtt gyermeke érdekében, Abban az esetben, ha ez a kérés nem vezet eredményre, akkor az osztályfőnök felszólítást küld a törvényes képviselő részére, amelyben felhívja a figyelmét gyermek tankötelezettségének teljesítésére, illetve a tankötelezettség teljesítésének elmulsztásából adódó jogi következményekre.

Mezőberény, 2020. október 26.

Dr. Rückné Mező Györgyi intézményvezető